Regulamin sklepu internetowego megaRTV.pl / AUTOdoktor.pl / MEGAmieszkanie.pl


I Wstęp

1. Sklep internetowy pod adresem megartv.pl/autodoktor.pl/megamieszkanie.pl (dalej sklep internetowy) prowadzi spółka Open Tax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Połabian 91, 52-339 Wrocław NIP: 8992776729, REGON: 362907099, KRS: 0000584130, zwana dalej Spółką.

2. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

3. Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów oraz przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (za wyjątkiem pkt. VI regulaminu, który kierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia prezentowanego regulaminu nie mają na celu ograniczania jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta.

II Oferowane usługi


1. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.megaRTV.pl, www.autodoktor.pl, wwwmegamieszkanie.pl, e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa), (2) możliwość rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym i ich odbiór (zakup) w sklepie megaRTV.pl (rezerwacja), (3) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).

2. Zamówienia w sklepie mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

3. Produkty oferowane w sklepie mogą być:
1) towarami nie nowymi fabrycznie,
2) końcówkami serii produkcyjnych,
3) zwrotami ekspozycyjnymi,
4) towarami zwróconymi przez klientów,
5) towarami fabrycznie nowymi,

4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że towary oferowane w sklepie internetowym częściowo pochodzą ze zwrotów ekspozycyjnych oraz zwrotów od klientów, w związku z tym mogą posiadać wady. Opis tych wad znajduje się na stronie sklepu. Niektóre produkty pochodzą z rynków europejskich i w związku z tym mogą nie zawierać polskiej instrukcji obsługi, co kupujący przyjmuje do wiadomości. W razie braku instrukcji w pudełku dostarczymy na wskazany adres e-mail instrukcję w języku w jakim została wydana dla danego produktu.

5. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Open Tax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu.

6. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

7. W przypadku rezerwacji umowa zostaje zawarta w sklepie megartv.pl/autodoktor.pl/megamieszkanie.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z towarem paragonu fiskalnego lub - na jego życzenie - faktury VAT. Do rezerwacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

8. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z 3 kroków: krok 1 - wybranie produktów, krok 2 - złożenie zamówienia, krok 3 - odbiór zamówionych produktów i zapłata.

9. Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila, który jest ostatecznym potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów zamówienia. Informacja o cenie podawana na stronie megartv.pl/autodoktor.pl/megamieszkanie.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez klienta maila w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.

10. Z uwagi na charakter sprzedawanych produktów zamówienie może zostać potwierdzone dodatkowo telefonicznie. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe, może zostać ono anulowane lub wstrzymane w realizacji.

11. W przypadku rezerwacji produktu, e-mail potwierdzający zamówienie może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem.

12. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie megartv.pl/autodoktor.pl/megamieszkanie.pl w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, a także ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

13. Ceny produktów umieszczone na stronie megartv.pl/autodoktor.pl/megamieszkanie.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła, podatki oraz opłatę KGO.

14. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie Spółki lub u dostawców. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Spółki.

15. W trosce o zapewnienie towaru dla jak największej grupy Klientów, sklep internetowy nie przyjmuje zamówień hurtowych. Zamówienia złożone przez jednego Klienta na więcej niż dwie sztuki tego samego produktu mogą zostać przez Spółkę anulowane lub realizowane na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

16. Klient uiszcza cenę za zamówione/zarezerwowane produkty wraz z kosztem wysyłki przy sprzedaży internetowej - gotówką w momencie odbioru, przelewem bankowym lub za pomocą płatności natychmiastowych, przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24 przed dostawą.

 III Dostawa

1. Termin realizacji zamówienia, umieszczony na podsumowaniu zamówienia w sklepie internetowym, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta.

2. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski lub pocztą kurierską albo mogą być odebrane przez Klienta bezpośrednio w sklepie megartv.pl/autodoktor.pl/megamieszkanie.pl we Wrocławiu, ul. Krzemieniecka 17.

3. Stawki opłaty za dostawę produktów są określone w trakcie składania zamówienia oraz w zakładce "Wysyłka i płatności".

4. W przypadku nieodebrania przesyłki "za pobraniem" sklep zastrzega sobie możliwość obciążenia klienta kosztami transportu paczki określonych w zakładce "Wysyłka i płatności".
 

IV Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

A.WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI:
1. Gwarantem jakości produktów jest Open Tax sp.z o.o. sp.k. lub Dystrybutor/Producent (jeżeli jest to wyraźnie wskazane w opisie produktu).
2. Open Tax sp.z o.o.sp.k. gwarantuje dobrą jakość oferowanych produktów, odpowiadającą właściwościom i przeznaczeniu określonym w instrukcji obsługi.
3. Open Tax sp.z o.o.sp.k. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie Gwarancji podanej przy danym produkcie.
4. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do siedziby spółki.
5. Reklamowane urządzenie winno być: dostarczone wraz z wyposażeniem standardowym, czyste, w odpowiednim opakowaniu.
6. Z racji tego, iż niektóre produkty sprzedawane są jako używane, Okres gwarancji każdorazowo podany jest na karcie produktu.
7. Gwarancja dla firm to maksymalnie 12 miesięcy lub króctsza jeżeli taka była w ofercie/na karcie produktu.

B. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI:
Open Tax sp.z o.o.sp.k. odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:
● stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,
● dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego,
● stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
● wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży urządzenia, która uniemożliwia potwierdzenie zakupu: brak dowodu zakupu.

C. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY:
1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji.
2. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia.
3. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą.
4. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia.
5. Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowania się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.
6. Uszkodzenia powstałe w szczególności w wyniku: zasilania urządzenia zanieczyszczoną wodą, niewłaściwym bądź zanieczyszczonym paliwem, pracy z wykorzystaniem nieoryginalnych lub niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
7. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych w Instrukcji Obsługi.
8. Wskazane w opisie produktu i wyszczególnione przed jego zakupem.

V Pozostałe ustalenia gwarancyjne/zwrotów i reklamacji:

1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności przewoźnika który dostarczył zamówiony towar. Może to nastąpić tylko po odebraniu paczki i zapłaty za towar (w przypadku płatności za pobraniem). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru ponad wady, które zostały ujawnione przez Sklep Internetowy w opisie produktów należy w obecności przewoźnika, który dostarczył zamówiony towar sporządzić protokół szkody zawierający: datę i godzinę doręczenia przesyłki oraz opis uszkodzenia.
Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Spółki zostanie wymieniony na produkt zgodny z zamówieniem lub taki sam bez uszkodzeń wskazanych w opisie produktu, a przesyłka zostanie ponownie wysłana na koszt Spółki. Jeśli wymiana produktu na zgodny z zamówieniem będzie niemożliwa, Spółka zwróci Kupującemu równowartość wpłaconej przez Kupującego kwoty i może zaoferować inny produkt. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zamówieniem towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad opisanych w ustępach poniższych.

2. Jeżeli po odbiorze od przewoźnika, który dostarczył zamówione towary Kupujący stwierdzi niezgodność towaru z zamówieniem a Kupujący nie wykrył tych niezgodności w obecności przewoźnika, który dostarczył zamówiony towar, Kupujący powinien zgłosić reklamację drogą mailową.

3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na zgodny z zamówieniem, a jeżeli będzie to niemożliwe, Spółka zwróci Kupującemu Cenę zakupu lub może zaoferować inny produkt.

4. Warunki gwarancji określone są w Regulaminie lub na karcie produktu i/lub w zakładce Gwarancje. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z Regulaminem lub informacjami na Karcie Gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne powinny być zgłaszane bezpośrednio w sklepie internetowym lub mailowo na adres sklep@megartv.pl /sklep@autodoktor.pl / sklep@megamieszkanie.pl.

5. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać bezpośrednio w Punkcie Magazynowym spółki: we Wrocławiu ul. Krzemieniecka 17, telefonicznie lub mailowo, gdzie można uzyskać także informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji. Zasadą jest to, iż reklamowany Produkt powinien zostać wysłany do sklepu na koszt Kupującego/Klienta, a w przypadku uwzględnienia reklamacji kwota ta zostanie zwrócona, jednak maksymalnie do wysokości 15zł, jeżeli Kupujący nie skorzystał z proponowanej formy wysyłki przez Spółkę.

6. Klient będący Konsumentem (osobą fizyczną) zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu. W takim przypadku koszt wysyłki zwrotnej na adres Sklepu ponosi Klient. Zwrot nie przysługuje Przedsiębiorcom oraz innym osobom prawnym.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec: (1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (2) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

8. W przypadku przyjęcia i zatwierdzenia reklamacji klient otrzymuje zwrot kosztów wysłania reklamowanego produktu do siedziby sklepu na podane w formularzu konto bankowe wedle taryfy Poczty Polskiej na zwykłą przesyłkę pocztową (nie więcej niż 15zł) i dotyczy tylko wysyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

10. Gwarancja na baterie/akumulatory w naszych produktach - objęte są gwarancją 1 miesiąca, ich żywotność zależy od użytkowania i przy normalnym używaniu powinna wynieść w większości urządzeń nawet do 2 lat.

11. Do zwracanego produktu należy pobrać, wydrukować i uzupełnić Formularz zwrotu produktu , do reklamowanego produktu Formularz reklamacji produktu.

12. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji np. z powodu braku wady lub stwierdzenia wady wynikającej z niewłaściwego użytkowania produktu, koszt wysyłki zwrotnej produktu w wysokości nie mniejszej niż 20zł brutto ponosi Kupujący/Klient, który powinien je opłacić na rachunek bankowy sklepu internetowego w skazany w odpowiedzi na Reklamację przed zwrotem Produktu.

13. Kupujący/Klient akceptuje otrzymywanie wszelkiej korespondencji w formie e-mailowej, chyba że wyraźnie zaznaczy w piśmie otrzymanym drogą pocztową, iż oczekuje odpowiedzi w formie pisemnej.

14. W przypadku nieodebrania przesyłki Kupujący pokrywa koszty zwrotu w wysokości 20zł lub wyższej z uwagi na większe koszty przesyłki (po naliczeniu opłaty przez kuriera)  lub ilość paczek w przesyłce.

VI Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu, aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

VII Pozostałe

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji lub/i podczas składania zamówienia są przetwarzane przez Spółkę zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa i Prywatności - wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz Polityki Bezpieczeństwa i Prywatności.

3. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.

4. W przypadku wyboru sposobu płatności za pośrednictwem systemu ratalnego zastrzegamy możliwość pobrania dodatkowej, jednorazowej opłaty związanej z kosztami wysłania umowy do Państwa w wysokości 26zł.

5. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

7. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.

8. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego megartv.pl/autodoktor.pl/megamieszkanie.pl zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.